Naar een landelijk padelbeleid

In Frankrijk heeft een rechter al geoordeeld dat padel in de buurt van woningen alleen nog binnen mag.

Meld Overlast Padelbanen wil toe naar een landelijk beleid voor de aanleg van padelbanen zodat er geen outdoor padelbanen kunnen worden aangelegd in de buurt van woningen.

Hoe?

We hebben een oproep gedaan aan de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG), de KNLTB en de Tweede Kamer om hiervoor een landelijk beleid vast te stellen.

Waarom?

Er zijn meldingen van padeloverlast door het hele land. Het is dus duidelijk dat padelbanen in de buurt van woningen een probleem vormen.

Als padelbanen eenmaal zijn aangelegd dan biedt het Activiteitenbesluit niet voldoende bescherming. Sportgeluiden tellen daarin niet mee voor de maximale geluidsbelasting en stemgeluiden niet voor het langtijdgemiddelde. Omgevingsdiensten hebben daardoor minder mogelijkheden om op te treden bij geluidsoverlast.

Daarnaast is het aantal decibellen, waar het Activiteitenbesluit alleen aan toetst, niet doorslaggevend voor de vraag of omwonenden overlast van padel ervaren. Het constante gepok dat soms de hele dag en 's avonds doorgaat en vaak gepaard gaat met geschreeuw, drijft omwonenden tot waanzin, ook als het geluid onder de officiële normen blijft.

Dit maakt dat omwonenden soms machteloos staan om iets te doen tegen de ondraaglijke geluidsoverlast van padel in de buurt van hun huis.

Alleen de burgerlijke rechter kan dan nog bij onrechtmatige geluidshinder maatregelen bevelen. Maar daar moeten omwonenden advocatenkosten voor maken en niet iedereen heeft daar het geld voor.

Gemeenten spelen belangrijke rol in tegengaan overlast

Daarom moeten gemeenten al in de fase van de vergunningverlening zorgen dat er geen padelbanen te dicht bij woningen worden aangelegd. Zo kunnen de gemeenten voorkomen dat er onwenselijke situaties ontstaan.

Daarnaast pleiten wij ervoor om het Activiteitenbesluit aan te passen zodat daarin speciale normen voor padelbanen worden opgenomen. Zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij schietbanen. Dit helpt overheidsdiensten en rechters om de aanleg en overlast van padelbanen tegen te gaan.

Wil je ons hierbij helpen?

Meld de padeloverlast die jij ervaart zodat we cases hebben over padeloverlast.