Case Monster

In Monster zijn klachten van omwonenden uiteindelijk gehonoreerd! Een succesverhaal wat de burger moed geeft en hopelijk een motivatie is om het verweer tegen padel nooit op te geven!

Wat ging er aan vooraf

In 2018 heeft de plaatselijke tennisvereniging MLTV’90 aan het einde van het tennispark twee padelbanen aangelegd. De omwonenden zijn hierin niet gekend. Kort daarna zijn er nog twee padelbanen aangelegd en in het midden van de banen is een court met banken en statafels gerealiseerd met een container die gebruikt werd als bar/disco waar harde muziek werd gedraaid.

De omwonenden, die al jaren naast de tennisvereniging wonen, hadden nog nooit van de sport padel gehoord. In 2021 waren alle vier de banen in gebruik en de huizen die op korte afstand in een kring er omheen gebouwd zijn, ervaarden en ervaren hier heel veel last van!

Van de geluidshinder en de bijkomende overlast is melding gemaakt bij de gemeente Westland, er zijn gesprekken gevoerd met de vereniging maar er werd met de klachten geen rekening gehouden.

Contact met de geemente Westland

Op de commissievergadering van de gemeente Westland in februari 2022 waarin de klachten nogmaals onder de aandacht zijn gebracht, is er besloten dat de ODH een meting mocht doen om te kijken of de normen van geluidsoverlast werden overtreden. Dit was inderdaad het geval. Ook bij een tweede meting van de ODH werd een overschrijding geconstateerd.  De vereniging werd overigens door de ODH verplicht om hiernaast nog een akoestische onderzoek te laten maken door ingenieursbureau Witteveen + Bos en in dat onderzoek werd de berekening van tennis en padel tezamen gemeten op een overschrijding van 10dB.

De gemeente Westland was niet bereid om de last onder dwangsom die door de ODH werd opgelegd in februari 2022 uit te voeren en heeft diverse middelen ingezet om uitstel van handhaving te voorkomen en op deze manier zoveel mogelijk speeltijd voor de vereniging te realiseren. Uiteindelijk na een ingebrekestelling in juli 2023 heeft de gemeente een beslissing moeten nemen en het handhavingsverzoek derhalve afgewezen! Onbegrijpelijk! De gemeente Monster voerde het besluit van de Omgevingsdienst Haaglanden NIET uit.

Daarop is bezwaar aangetekend door omwonenden en dit bezwaar is in oktober 2023 behandeld door een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie concludeerde dat het college op grond van de geldende wet- en regelgeving, niet tot weigering van het handhavingsverzoek had kunnen komen en adviseerde aan burgemeester en wethouders van de gemeente Westland om het bezwaar ontvankelijk te verklaren; het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen en alsnog tot handhaving over te gaan.

Besluit College

De beslistermijn liet de gemeente Westland echter verlopen en er werd wederom niet gereageerd binnen de wettelijke termijn. Hierop is de gemeente Westland door het college in gebreke gesteld. Tevens is er een beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter bij de Rechtbank Den Haag met het verzoek om de gemeente een beslissing te laten nemen.

Eindelijk gerechtigheid!

Op 19 februari 2024 ontvingen omwonenden van de gemeente Westland een schrijven waarin wordt gesteld dat de gemeente het bestreden besluit herroept en (eindelijk) tot handhaving overgaat en een last onder dwangsom aan MLTV’90 oplegt.

Dit houdt vervolgens in dat:

  • MLTV’90 dient te voldoen aan artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit en moet de overschrijding van de geluidsnormen door de padelactiviteiten beëindigen en beëindigd te houden. In de dagperiode mag 2,5 uur gespeeld worden en in de avondperiode 0,5 uur. Dit houdt in dat de padelbanen vanaf 16.30 t/m 19.30 uur gebruikt mogen worden.
  • De termijn waarbinnen deze maatregel gaat gelden is acht weken.
  • Er wordt een last onder dwangsom opgelegd van € 2.000,00 per keer wanneer wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.

Nota bene

Verder navraag leert ons dat tennisvereniging MLTV’90 voor haar activiteiten naar een andere locatie aan het uitkijken is en binnen twee jaar wil verhuizen.