Wat kan ik doen tegen padelbanen die nog niet zijn aangelegd?

Wij raden aan eerst contact op te nemen met de initiatiefnemers van de padelbanen. Daarbij zou je naar deze website kunnen verwijzen om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van padelbanen voor omwonenden.

Het kan zijn dat de initiatiefnemers er dan voor kiezen om de banen op grotere afstand aan te leggen, de banen indoor te realiseren of niet door te gaan met hun plannen.

Hoe weet ik of een omgevingsvergunning voor padelbanen wordt verleend?

Om bij te houden of een omgevingsvergunning wordt verleend voor padelbanen kun je je op deze website inschrijven voor notificaties in jouw buurt: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt#meld-u-aan-voor-de-e-mailservice.

Wat kan ik doen als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd?

Als er een vergunning wordt aangevraagd kun je een zienswijze indienen over de vergunningaanvraag. Dit is geen formeel document maar de gemeente kan het wel meenemen in de afweging of de vergunning kan worden verleend.

Je kunt de gemeente daarbij wijzen op de Handreiking Padel en Geluid. Daarin worden kaders gegeven voor het verlenen van vergunningen voor padelbanen in de buurt van woningen.

Wat kan ik doen als de omgevingsvergunning wordt verleend?

Als de vergunning wordt verleend dan kun je daar binnen zes weken bezwaar tegen maken bij de gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente om te zien hoe je bezwaar kunt indienen.

De gemeente moet zelf het bezwaar beoordelen. Als dat gegrond is moeten ze de vergunning opnieuw beoordelen.

Kijk naar wat er in het bestemmingsplan of de beheersverordening staat over de bestemming van de locatie. Deze informatie kun je opvragen bij de gemeente of op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index.

Dit is van belang voor de vraag of er padelbanen mogen worden aangelegd. 

Als de bestemming niet padel is, dan kan de gemeente de aanvraag afwijzen als er sprake is van strijd met de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld omdat het te veel geluidsoverlast geeft, lichtoverlast veroorzaakt of leidt tot extra parkeerdruk. De gemeente zou ook na moeten gaan of de aanleg leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden.

Om te onderbouwen dat de banen voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat zorgen zou je een geluidsonderzoek kunnen laten uitvoeren. In zo’n onderzoek wordt dan een geluidsmodel gemaakt van de situatie met aangelegde padelbanen.

Als daaruit blijkt dat het geluid van de padelbanen boven de normen van het Activiteitenbesluit komen is dat een sterke aanwijzing dat dit geluid tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zorgen.

Je kunt de gemeente wijzen op de Handreiking Padel en Geluid. Daarin worden kaders gegeven voor het verlenen van vergunningen voor padelbanen in de buurt van woningen.

Wat als de gemeente zegt dat padel hetzelfde is als tennis?

Staat in het bestemmingsplan of de beheersverordening dat er tennisbanen mogen liggen? Leg de gemeente dan uit dat padel niet hetzelfde is als tennis. Om meerdere redenen geeft padel namelijk aanzienlijk meer geluidsoverlast dan tennis:

  • padel wordt met een holle bat gespeeld en niet met een racket;
  • de bat produceert een veel harder, holler geluid dat door omwonenden als hinderlijk wordt ervaren, waar dat met het tennisgeluid niet zo is;
  • de bal blijft veel langer in het spel en deze wordt veel vaker geslagen omdat de banen veel kleiner zijn dan tennisbanen en doordat er tegen de wanden wordt gespeeld;
  • doordat de banen kleiner zijn kunnen op de plek van één tennisbaan twee banen worden gelegd zodat er twee keer zo veel spelers zijn en er dus, bovenop de hogere slagintensiteit door de kleinere baan en doordat de bal langer in het spel blijft, twee keer zoveel contactgeluid is;
  • er staan glazen wanden en hekken om de baan, wat niet alleen extra contactgeluid geeft maar ook een akoestisch versterkend effect heeft.

Wat als de gemeente verwijst naar de ‘padeluitspraak’ van de Raad van State?

Als de gemeente verwijst naar een uitspraak uit 2018 van de Raad van State om te onderbouwen dat padel hetzelfde is als tennis, leg dan uit dat die uitspraak door voortschrijdend inzicht achterhaald is.

Inmiddels is duidelijk dat padel niet hetzelfde is als tennis en dat padel een andere geluidsuitstraling heeft dan tennis. Dit wordt ook in de Handreiking Padel en Geluid onderkend.

Je kunt ook verwijzen naar de case op onze website over de banen waar de Raad van State zaak over ging.

Heb ik een advocaat nodig om bezwaar te maken tegen padelbanen?

Als je bezwaar wilt maken tegen de aanleg van padelbanen (in feite: tegen een verleende omgevingsvergunning) dan heb je daar geen advocaat voor nodig. Je kunt dus ook zelf bezwaar indienen.

Maar, een advocaat zal vaak wel beter weten welke argumenten je het beste kunt gebruiken om succesvol bezwaar te maken. Het is dus wel verstandig om een advocaat te betrekken.

Welke advocaat kan mij helpen?

Omdat iedere situatie weer anders is, kun je het beste contact opnemen met een advocaat in de regio die verstand heeft van omgevingsrecht.

Op deze website kun je zoeken naar een advocaat:

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/

Vul ‘omgevingsrecht’ in als trefwoord en geef je locatie aan.

Wat kan ik doen als de gemeente het bezwaar afwijst?

Als de gemeente het bezwaar afwijst dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. De rechter moet dan beoordelen of het bezwaar terecht is afgewezen of niet. Je kunt hier het beste een advocaat voor in de arm nemen.

Wat kan ik doen als de initiatiefnemers starten met bouwen?

Als de initiatiefnemers de padelbanen gaan aanleggen en je wilt de aanleg tegenhouden – bijvoorbeeld omdat er nog een bezwaar- of beroepsprocedure loopt – dan kun je daarvoor naar de rechter. Dit moet in een voorlopige voorziening. Daarin verzoek je de rechter om de aanleg van de banen te verbieden.

Hiervoor heb je een advocaat nodig. Als je goed kunt onderbouwen dat de padelbanen zullen zorgen voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat kan de rechter overwegen de aanleg van de banen stop te zetten.

Wat kan ik doen tegen aangelegde padelbanen?

Als padelbanen eenmaal zijn aangelegd en ze veroorzaken geluidsoverlast dan kun je de omgevingsdienst van jouw gemeente vragen om handhavend op te treden. Kijk voor de contactgegevens van de omgevingsdienst op de website van jouw gemeente.

Laat de gemeente weten dat het geluid van de bal op de padelbat is aan te merken als een pulsgeluid dat ook moet worden meegenomen in de berekening van de geluidsbelasting. Pulsgeluiden geven namelijk een strafcorrectie op de geluidsmetingen van 5 dB.

Om te onderbouwen dat de padelbanen geluidsoverlast geven zou je geluidsmetingen uit kunnen laten voeren. Als daaruit blijkt dat het geluid boven de normen van het Activiteitenbesluit uitkomt dan moet de omgevingsdienst handhavend optreden. Ze kunnen de banen dan bijvoorbeeld laten sluiten tijdens bepaalde perioden op de dag.

Je zou ook de rechter kunnen vragen de banen helemaal of tijdens bepaalde perioden op de dag te laten sluiten. Als de geluidsoverlast is aan te merken als onrechtmatige hinder dan zou de rechter kunnen besluiten dit te doen. De rechter kijkt niet alleen naar het Activiteitenbesluit maar ook breder naar de vraag of de geluidsoverlast zo erg is dat het onrechtmatige hinder veroorzaakt.

Wat is het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit is lagere regelgeving die normen vastlegt voor verschillende soorten activiteiten in Nederland. Eén van die normen gaat over geluid.

In tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit staan de normen die gelden voor woonwijken (gevoelige gebouwen).

Welke geluidsonderzoeken kan ik laten uitvoeren?

Als de banen er nog niet liggen zou je een geluidsmodel kunnen laten maken waaruit moet blijken wat de geluidsbelasting van de banen zal zijn.

Je zou ook een nulmeting kunnen laten maken om vast te leggen wat het geluidsniveau is op het moment dat er nog geen banen liggen. Als de banen er eenmaal mochten liggen kun je nog een geluidsmeting laten uitvoeren om het verschil in geluid te laten zien.

Bij wie kan ik een geluidsonderzoek laten uitvoeren?

Als je zelf geluidsonderzoek wilt laten uitvoeren of een second opinion wilt vragen van het door de aanvragers uitgevoerde onderzoek dan zou je de NSG of een ingenieursbureau hiervoor kunnen benaderen. De volgende ingenieursbureaus hebben ervaring met het meten van padelgeluid:

www.equipe-adviseurs.nl 
www.bkingenieurs.nl
www.kraaijbv.nl
www.mp.nl
www.sainadvies.nl
www.geluidburo.nl
www.dgmr.nl

(De Stichting Overlast Padelbanen is een onafhankelijke stichting, wij zijn niet gelieerd aan geluidsbureau's en geven geen advies over welk geluidsbureau je het beste in kunt schakelen.) 

Wat is de Handreiking Padel en Geluid?

De handreiking Padel en Geluid is een handreiking voor gemeenten die kaders geeft voor het verlenen van padelvergunningen in woongebieden. Dit is de link naar de handreiking https://nsg.nl/nl/handreiking_padel_en_geluid.

Belangrijk om te realiseren is dat de NSG richtlijnen en de handreiking uitgaan van een beperkt aantal padelbanen. Bij meer banen moet rekening worden gehouden met een grotere afstand of meer maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen.

Welke uitspraken zijn er over padelbanen?

Er komen steeds meer rechterlijke uitspraken over padelbanen. 
Op de website van de rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/) kun je uitspraken zoeken. Vul ‘padel’ in en je krijgt alle uitspraken te zien die gaan over padel.